Để biết hiện trạng của đơn, hãy nhập các trường sau:

Ví dụ như: QIIXJXNUI hay QIIXJXNUI#1